ALGEMENE VOORWAARDEN 


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet "beroepen in de individuele
    gezondheidszorg" bevoegd is de titel "diëtist" te voeren; 

2. Cliënt: de natuurlijke persoon die de Diëtist consulteert voor voedings- en/of dieetadvies

3. Diëtistenpraktijk Foodsz: de diëtistenpraktijk waar de consultering plaatsvindt 
4. Praktijkadres: locaties waar de consultering plaatsvindt (zie artikel 2 - Identiteit) 


Artikel 2 – Identiteit

Diëtistenpraktijk Foodsz
Copernicusstraat 39, 1098 JD Amsterdam 

Sint Jorisveld 1, 2023 GD Haarlem

Kamer van koophandel: 61373796

Rekeningnummer: NL 51 ABNA0 567584569

AGB-code: 24052120

Kwaliteitsregister Paramedici: 19913559189

Telefoonnummer: +31 (0)6 51 51 23 97

E-mail: info@foodsz.nl


Artikel 3 - Kwaliteit voedingsadvies

De Diëtist staat ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici en voldoet aan de door de beroepsgroep vastgestelde kwaliteitscriteria. De Diëtist is daarnaast aangesloten bij de NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten). Dit betekent dat de Cliënt kan rekenen op advies van goede kwaliteit, op een professionele en respectvolle behandeling, waarbij privacy is gewaarborgd.


Artikel 4 - Vergoeding door zorgverzekeraars 

Gecontracteerde zorg 
Begeleiding door een Diëtist is voor maximaal 3 behandeluren opgenomen in de basisverzekering. Dit wordt verrekend met het verplichte eigen risico van de zorgverzekering van de Cliënt. Dit eigen risico geldt niet voor kinderen <18 jaar. Daarnaast is vergoeding van dieetadvisering opgenomen in diverse aanvullende verzekeringen. Het aantal minuten bedrag verschilt per zorgverzekeraar. De Cliënt dient dit zelf na te vragen bij de zorgverzekeraar of het op zoeken polisvoorwaarden betreffende zorgverzekering. Indien aanspraak wil maken deze vergoeding, sommige gevallen een verwijzing behandelend arts specialist nodig. Ook hiervoor verantwoordelijk. rekening wordt direct doorgestuurd naar uw zorgverzekeraar, u ontvangt overzicht gemaakte kosten. < p>


Diëtistenpraktijk Foodsz heeft met diverse zorgverzekeraars een contract afgesloten. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk om na te gaan in hoeverre uw dieetbehandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Ook bent u ten alle tijde zelf verantwoordelijk om het aantal behandeluren in de gaten te houden. 


Niet-gecontracteerde zorg 

Indien de Cliënt de 3 behandeluren vanuit de basisverzekering heeft opgebruikt, geen verwijzing heeft van een arts of specialist, geen vergoeding heeft vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering, of om een andere reden besluit zelf de consulten te betalen, geldt het tarief van €15,00 per 15 minuten. De factuur wordt dan direct aan uzelf gericht. 


Huisbezoek
Voor een huisbezoek / consult aan huis wordt een toeslag berekend. Wanneer de verwijzer / arts dit noodzakelijk acht en op de verwijzing vermeldt, krijgt u ook deze kosten van uw zorgverzekeraar vergoed. 


Artikel 5 - Indeling consulttijd

Een consult is opgebouwd uit twee onderdelen: directe tijd en indirecte tijd. Onder directe tijd wordt versaand het rechtstreekse contact tussen Cliënt en Diëtist. Onder indirecte tijd vallen alle administratieve afhandelingen zoals het opstellen van een behandelplan, rapportage naar arts / specialist, het opstellen van een voorbeelddagmenu en het berekenen van de voeding. 


Toelichting behandeltijd: 
Intakegesprek 60-90 minuten directe tijd + 15-30 minuten indirecte tijd
Vervolgconsult lang: 40 minuten directe tijd + 5 minuten indirecte tijd 
Vervolgconsult kort: 25 minuten directe tijd + 5 minuten indirecte tijd 

Weegconsult kort: 15 minuten directe tijd 


Artikel 6 - Betaling

Indien de Cliënt zelf de behandelingen betaalt, stuurt de Diëtist een factuur. De Cliënt dient het totaal bedrag op de factuur binnen 14 dagen over te maken op rekeningnummer NL51 ABNA 0567 5845 69 ten name van Foodsz. Declaraties voor dieetadvisering worden rechtstreeks door Diëtistenpraktijk Foodsz ingediend bij de zorgverzekeraars waarmee de diëtistenpraktijk een contract heeft. Indien de behandeling binnen het verplichte eigen risico valt, ontvangt de Cliënt een rekening van de betreffende zorgverzekeraar. 


Artikel 7 - Incasso 

De Diëtist hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling binnen de gestelde datum is de Diëtist gerechtigd om vanaf de dag daarom volgende, wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering als kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00 administratiekosten. Indien de Cliënt na de herinning, aanmaning en sommatie niet binnen de daarin vermelde termijn als nog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëist gerechtigd tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. 


Artikel 8 - Verhindering 

Indien de Cliënt verhindert is om op de afgesproken datum en tijdstip op het Praktijkadres aanwezig te zijn, dient u de Diëtist hiervan telefonisch dan wel per e-mail op de hoogte te stellen. Het annuleren of wijzigen van een afspraak dient minimaal 24 uur voor de geplande afspraak plaats gevonden te hebben. Indien dit niet gebeurt, is de diëtist genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen bij de cliënt. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.


Artikel 9 - Rapportage naar de verwijzer 

Wanneer de verwijzing van een medisch specialist afkomstig is zal de huisarts een kopie van een rapportage ontvangen, waarin wordt gerapporteerd over de bevindingen bij aanvang en na afloop van de behandeling. Dit is een standaard procedure. Indien de Cliënt hier bezwaar tegen heeft dient de Cliënt dit expliciet aan te geven bij de Diëtist. 


Verwijsbrief

De diëtist is direct toegankelijk. Dit betekent dat de Diëtist u in de meeste gevallen zonder verwijsbrief van de huisarts mag behandelen. Een aantal verzekeraars (o.a. CZ, Delta Lloyd, Ohra, de Goudse, Friesland) verplichten echter wel het gebruik van een verwijsbrief. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar om er zeker van te zijn dat u zonder verwijsbrief de consulten vergoed krijgt.

Voor een goede communicatie kan het van meerwaarde zijn dat u een verwijzing aan uw huisarts vraagt, met name wanneer er sprake is van een (chronische) ziekten kan het belangrijk zijn dat de diëtist hier informatie over ontvangt van uw huisarts. 


Artikel 10 - Beëindiging van de behandeling 

De Diëtist behoudt zich het recht af te zien van (verdere) behandeling indien de omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat voortzetting van de behandeling onmogelijk / geen verdere toegevoegde waarde heeft, of indien er zicht anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat dieetbehadeling niet verder kan worden voortgezet. 


Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Diëtistenpraktijk Foodsz streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Het advies van de Diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De Diëtist sluit elke aansprakelijkheid ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging door de Cliënt van door de Diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Diëtist. 


Artikel 12 - Klachtenregeling 

Diëtistenpraktijk Foodsz kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor direct of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen. De Cliënt blijft ten alle tijden zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft. Mocht u als Cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit eerst te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de site www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 (maanden en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl


Artikel 13 – Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Diëtistenpraktijk Foodsz handelt conform deze wet. In de behandeling van de Diëtist is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met uw Diëtist bespreekt in de praktijk of doorgegeven via het intakeformulier, wordt vertrouwelijk behandeld. Een Diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen.

Sinds Whatsapp is overgenomen door Facebook, kan de Diëtist / Diëtistenpraktijk Foodsz niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel gelekte informatie die is verstuurd / gedeeld volgens dit communicatiemiddel. Wilt u een veiligere app gebruiken om te communiceren met de Diëtist? Maakt u dan gebruik van de app Kanta.


Artikel 14 – Wijziging van diensten 

Diëtistenpraktijk Foodsz behoudt zich het recht voor om op iedere moment een deel van, of het geheel van een of meerdere onderdelen van de diensten te wijzigen of verwijderen voor een bepaalde periode of voor altijd. In dit geval zal dit altijd naar de Cliënt gecommuniceerd worden. 


Artikel 15 – Intellectuele eigendom

De Cliënt erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de diensten / producten en/of de website berusten bij Foodsz of andere rechthebbenden. Op het webdesign, foto’s en video’s gebruikt op deze website is het auteursrecht van toepassing. Bij het constateren van een overtreding neemt Foodsz maatregelen.


Artikel 16 – Uw rechten

U bent ten aller tijde beschikbaar om vragen te stellen aan Diëtistenprakijk Foodsz per e-mail, over verbeteringen, aanvullingen, correcties. Ook indien u geen informatie meer wilt ontvangen van Diëtistenprakijk Foodsz, kunt u Diëtistenprakijk Foodsz hiervan per e-mail op de hoogte brengen. Toezenden van informatie gebeurt enkel als u daarvoor uw e-mail adres hebt opgegeven en/of een bestaande cliënt bent. 


Laatste versie: 1 april 2018 

arrow_drop_up arrow_drop_down